Quyết định 329/QĐ-BCT thứ tự thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch dự án điện

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG
________

Số: 329/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGUYÊN TẮC VÀ THỨ TỰ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁC DỰ ÁN ĐIỆN

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Quy hoạch 21/2017/QH14;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTV14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ ban hành về danh mục các quy hoạch được tích hợp vào Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương về nguyên tắc và quy trình thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các dự án điện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định về nguyên tắc và thứ tự thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các dự án điện trong giai đoạn chuyển tiếp đến khi quy hoạch điện quốc gia, quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo Luật Quy hoạch, chi tiết trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện thẩm định bổ sung quy hoạch các dự án điện đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội đất nước, phát huy tiềm năng năng lượng tái tạo của Việt Nam.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- VPBCĐQGĐL;
- Cục ĐTĐL;
- Các Vụ: KH, DKT;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- Lưu: VT, ĐL (KH&QH-thg).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

 

 

PHỤ LỤC

VỀ NGUYÊN TẮC VÀ THỨ TỰ THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁC DỰ ÁN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ Công Thương)

 

1. Trình tự thủ tục để thẩm định, phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch điện

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTV14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ ban hành về danh mục các quy hoạch được tích hợp vào Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, tạm thời tiếp tục áp dụng các quy định về trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương cho tới khi quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt.

2. Nguyên tắc, thứ tự điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điện

Việc bổ sung quy hoạch được thực hiện theo thứ tự ưu tiên lưới điện trước, nguồn điện sau. Đối với các dự án nguồn điện: ưu tiên các khu vực có khả năng giải tỏa công suất, các khu vực có phụ tải lớn, các địa phương còn khó khăn và chưa có nhiều dự án được phê duyệt.

a) Nhóm các dự án lưới điện

Theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Nhóm các dự án lưới điện truyền tải chưa có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Kế hoạch 5 năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hoặc các dự án lưới điện truyền tải cấp 220 kV đã được phê duyệt trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035.

- Các dự án đã có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh nhưng cần điều chỉnh về tiến độ vận hành, điều chỉnh về quy mô.

- Các dự án lưới điện phục vụ giải tỏa công suất nguồn thủy điện, NLTT.

- Các dự án lưới điện cấp điện cho phụ tải mới hoặc điều chỉnh phương án cấp điện cho phụ tải như cấp điện cho các khu công nghiệp, các nhà máy sử dụng công suất lớn.

- Các dự án đấu nối nguồn điện đã được phê duyệt trong quy hoạch, nhưng chưa phê duyệt đấu nối hoặc đang đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.

b) Nhóm các dự án nguồn điện

Bổ sung quy hoạch các dự án nguồn điện được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

- Các dự án điện gió, trong đó ưu tiên trước các dự án đã thẩm định, các dự án có khả năng hoàn thành nhà máy và lưới điện đấu nối trước tháng 11 năm 2021 tại những khu vực chưa bị quá tải lưới điện.

- Các dự án điện rác (đảm bảo vấn đề môi trường).

- Các dự án điện sinh khối.

- Các dự án thủy điện vừa và nhỏ đã có quy hoạch chỉ điều chỉnh công suất lắp máy.

- Các dự án thủy điện vừa và nhỏ đề nghị bổ sung mới.

- Các dự án nguồn điện truyền thống, ưu tiên nguồn điện có tác dụng bổ trợ tích hợp lượng lớn năng lượng tái tạo (thủy điện lớn, nguồn điện khí). Tuy nhiên, những dự án này cần nghiên cứu kỹ trong QHĐ 8 do tính phức tạp cao.

- Các dự án điện mặt trời thực hiện theo Thông báo số 402/TB-VPCP ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

3. Thứ tự điều chỉnh bổ sung quy hoạch dự án điện gió

Xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các dự án điện gió thuận lợi về đất đai, có khả năng đấu nối và khả năng vận hành trước tháng 11 năm 2021 với thứ tự ưu tiên như sau:

- Các dự án đã tổ chức công tác thẩm định.

- Các dự án tại địa điểm thuận lợi, có khả năng đấu nối.

- Các dự án khác.

Trong từng nhóm dự án trên, thứ tự ưu tiên theo nguyên tắc “dự án có văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Công Thương trước thì được giải quyết trước”./.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 329/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về nguyên tắc và thứ tự thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch các dự án điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 329/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 22/01/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Điện lực
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực