Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 23 văn bản: Điện lực
01

Quyết định 2092/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 07/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
02

Thông tư 18/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
03

Thông tư 16/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

Ban hành: 07/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
04

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Xác thực: 23/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
05

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực

Xác thực: 10/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
06

Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện

Ban hành: 16/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
07

Quyết định 43/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Lập kế hoạch vận hành thị trường điện

Ban hành: 16/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
08

Quyết định 42/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực

Ban hành: 16/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
09

Quyết định 35/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện và đơn vị mua điện

Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
10

Quyết định 34/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện

Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
11

Quyết định 329/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về nguyên tắc và thứ tự thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch các dự án điện

Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
12

Quyết định 2023/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình Thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025

Ban hành: 05/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
13

Quyết định 55/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
14

Quyết định 54/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành các Quy trình hướng dẫn thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Ban hành: 12/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
15

Quyết định 46/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Lập kế hoạch vận hành thị trường điện

Ban hành: 08/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
16

Quyết định 25/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Thử nghiệm và giám sát thử nghiệm

Ban hành: 26/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
17

Quyết định 13/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
18

Quyết định 02/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia

Ban hành: 10/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
19

Quyết định 106/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình xác định và vận hành dịch vụ phụ trợ

Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
20

Công văn 3168/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng trả lời việc kiến nghị tự thực hiện thẩm tra

Ban hành: 04/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
Vui lòng đợi