Công văn 4284/VPCP-CN kết quả kiểm toán thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 4284/VPCP-CN
V/v:
Kết quả kiểm toán chuyên đề về thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Yên, Cà Mau, Vĩnh Phúc.

 

Về Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (Báo cáo số 40/BC-KTNN ngày 08 tháng 5 năm 2020) về kết quả kiểm toán chuyên đề về thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT giai đoạn 2014 - 2018 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Yên, Cà Mau, Vĩnh Phúc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo đúng quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu Báo cáo nêu trên của Kiểm toán Nhà nước, rà soát các quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư nói chung và hình thức hợp đồng BT nói riêng để hoàn thiện, khắc phục các bất cập, tồn tại được nêu tại Báo cáo; vừa bảo đảm thu hút mạnh mẽ nguồn lực ngoài ngân sách cho đầu tư, vừa bảo đảm công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí tài sản công.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;

các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, PL;

- Lưu: VT, CN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực