Quyết định 926/QĐ-LĐTBXH kế hoạch mua sắm tài sản Trung tâm Phục hồi chức năng Thụy An

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

_________

Số: 926/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2020 của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không hoàn trả;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An tại Tờ trình số 121/TTr-TTTA ngày 18/6/2020 về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2020 của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An như sau:

1. Kế hoạch mua sắm tài sản:

- Danh mục mua sắm tài sản chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm.

- Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch: 460.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi triệu đồng chẵn), trong đó bao gồm kinh phí dự phòng là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn).

- Nguồn vốn sử dụng: Nguồn kinh phí không thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2020 tại Quyết định số 2011/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao tại Điều 1 Quyết định này (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu thực sự cần thiết), chế độ, tiêu chuẩn, định mức, các quy định khác có liên quan để lập, phê duyệt dự toán gói thầu và hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, bảo hành tài sản, thanh quyết toán, quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số, 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu , Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không hoàn trả, các văn bản khác có liên quan và không vượt tổng kinh phí được Bộ giao.

2. Mua sắm tài sản, hàng hóa phải tuân thủ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng; bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao , hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tránh thất thoát tiền, tài sản nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 01

KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN

(Kèm theo Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên tài sản

Số lượng

Đơn vị tính

1

Máy điều trị sóng xung kích

01

Bộ

 

 

 

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản:

- Danh mục chi tiết, số lượng, chủng loại, công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo của tài sản mua sắm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất phải tương đương hoặc ưu việt hơn về số lượng, công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật, bảo hành, bảo trì và phụ kiện kèm theo đơn vị đã trình Bộ phê duyệt kèm theo Tờ trình số 121/TTr-TTTA ngày 18/6/2020.

- Tài sản mua sắm phải mới 100% (trường hợp không sản xuất năm 2020 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất), ưu tiên lựa chọn, mua sắm tài sản trong nước theo quy định. Trường hợp phải mua sắm thiết bị y tế có nguồn gốc nhập khẩu theo yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được giao thì phải đáp ứng quy định của Bộ Y tế đối với thiết bị y tế phải có giấy phép nhập khẩu.

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN

(Kèm theo Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Máy điều trị sóng xung kích

450.000.000

Nguồn kinh phí không thường xuyên giao tại Quyết định 2011/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III năm

2020

Trọn gói

Năm 2020

 

Kinh phí dự phòng

10.000.000

 

Tổng cộng

460.000.000

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi triệu đồng chẵn./.

 

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản:

- Giá gói thầu trên là giá mua tài sản mới 100%, sản xuất năm 2020 (trường hợp không sản xuất năm 2020 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất) với đầy đủ công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo tài sản mua sắm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất phải tương đương hoặc ưu việt hơn công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo đơn vị đã trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 121/TTr-TTTA ngày 18/6/2020; đã bao gồm các loại chi phí liên quan như: Tập huấn chuyển giao việc quản lý, sử dụng máy móc; chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bảo hành..., thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật./.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 926/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2020 của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 926/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Hà
Ngày ban hành: 06/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực