Quyết định 1177/QĐ-LĐTBXH 2019 nhà thầu mua sắm tài sản của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

----------------

Số: 1177/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019

 

                                                                                 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngàỵ 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1881/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-LĐTBXH ngày 05/4/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp -Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 619198/CT-BTCVALUE ngày 07/5/2019 của Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE;

Xét Tờ trình số 34/TTr-ĐHSPKTNĐ ngày 08/5/2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo năm 2019;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sàn, hàng hóa của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định như sau:

1. Danh mục kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa theo chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch: 7.563.016.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, không trăm mười sáu nghìn đồng chẵn), trong đó bao gồm kinh phí dự phòng là 779.693.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi ba nghìn đồng chẵn).

3. Nguồn vốn sử dụng: Ngân sách nhà nước (kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động) năm 2019 tại Quyết định số 1881/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao tại Điều 1 (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu cần thiết), chế độ, tiêu chuẩn, định mức và các quy định có liên quan để xác định yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng lập, phê duyệt dự toán các gói thầu và hồ sơ mời thầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán, quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định khác có liên quan và không vượt tổng kinh phí đã được Bộ giao.

2. Mua sắm tài sản, hàng hóa phải tuân thủ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, quy định của pháp luật về đấu thầu; bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao, hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, tránh thất thoát tiền, lãng phí ngân sách và tài sản nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kể hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Lê Quân

 

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG HÓA CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1177/QĐ-LĐTBXH  ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

           

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

 

Nguồn

vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thòi gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại họp đồng

Thòi gian thực hiện họp đồng

I

 

6.783.323.000

 

 

 

 

 

 

1

Mua sắm thiết bị dạy nghề điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy (cắt gọt kim loại)     

2.895.728.000

Ngân sách nhà nước giao (kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động)

năm 2019 tại Quyết định số 1881/QĐ- LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là 7 tỷ đồng và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Tháng 8 năm 2019

Trọn gói

Niên độ tài chính năm 2019

1.1

Phần 1: Các hệ thực hành điểu khiển nhà thông minh

2.194.399.000

1.2

Phần 2: Thiết bị phòng thí nghiệm và thực hành đo lường điện - điện tử     

355.939.000

1.3

Thiết bị dạy nghề công nghệ chế tạo máy (cắt gọt kim loại)

345.390.000

2

Mua sắm thiết bị dạy nghề công nghệ ô tô

3.887.595.000

2.1

Phần 1: Thiết bị thí nghiệm và thực hành sửa chữa ô tô

1.054.440.000

2.2

Phần 2: Thiết bị thí nghiệm và thực hành đo lường cảm biến ô tô

2.833.155.000

II

Kinh phí dự phòng

779.693.000

 

 

 

 

 

1

Kinh phí dự phòng gói thầu số 1 (phần 1 là 252.230.000 đồng, phần 2 là 40.913.000 đồng, phần 3 là 39.700.000đ)

332.843.000

 

 

 

 

 

2

Kinh phí dự phòng gói thầu số 2 (phần 1 là 121.200.000 đồng, phần 2 là 325.650.000 đồng)

446.850.000

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

7.563.016.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền viết bằng chữ: Bảy tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, không trăm mười sáu nghìn đồng chẵn.

 

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định:

- Ưu tiên lựa chọn mua sắm hàng hóa trong nước theo quy định.

- Giá mua trên là giá tài sản, hàng hóa mới 100%, năm sản xuất 2019 (trường hợp năm 2019 không sản xuất thì mua tài sản, hàng hóa sản xuất trong thời gian gần nhất), với đầy đủ số lượng, chủng loại, công năng, công dụng, phụ kiện, dụng cụ và các loại chi phí liên quan như: Tập huấn hướng dẫn quản lý sử dụng máy móc, chi phí vận chuyển, lắp đặt chạy thử; chi phí bảo hành, bảo trì tại địa điểm đơn vị sử dụng..., thuế giá trị gia tăng các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng và chất lượng của tài sản, hàng hóa mua sắm phải tương đương hoặc ưu việt hơn đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ, tính năng sử dụng và chất lượng của tài sản, hàng hóa đơn vị trình Bộ tại Tờ trình số 34/TTr-ĐHSPKTNĐ ngày 08/5/2019 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định./.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực