Văn bản Luật Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 257 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
241

Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ban hành: 29/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
242

Quyết định 291/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016 Dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 06/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2016
243

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Ban hành: 08/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2015
244

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Ban hành: 06/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
245

Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ban hành: 26/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2014
246

Quyết định 50/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Ban hành: 09/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2012
247

Thông tư 01/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Ban hành: 08/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2012
248

Thông tư 48/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Ban hành: 16/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2012
249

Nghị định 119/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Ban hành: 16/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2011
250

Thông tư 11/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

Ban hành: 27/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2010
251

Chỉ thị 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Ban hành: 20/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2010
252

Thông tư 06/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Ban hành: 09/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2010
253

Thông tư 04/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

Ban hành: 01/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2010
254

Thông tư 03/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

Ban hành: 27/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2010
255

Thông tư 02/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2010
256

Nghị định 100/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng

Ban hành: 03/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2009
257

Thông tư 02/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

Ban hành: 17/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2009
Vui lòng đợi