Thông báo 306/TB-VPCP 2019 dự thảo sửa đổi Nghị định thu tiền sử dụng đất

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 306/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỊNH ĐÌNH DŨNG VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 16 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Ngày 19 tháng 8 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng có ý kiến kết luận như sau:

Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, cơ quan tại cuộc họp, trong đó lưu ý một số nội dung của dự thảo Nghị định, cụ thể:

1. Về đối tượng được ghi nợ: nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với các trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, các trường hợp gia đình chính sách...).

2. Về xác định mức tiền sử dụng đất được ghi nợ: làm rõ những hình thức hỗ trợ được khấu trừ và không được khấu trừ.

3. Về trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất: Bộ Tài chính tiếp tục làm rõ như chỉ đạo tại Công văn số 3748/VPCP-NN ngày 06 tháng 5 năm 2019 và nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tư pháp liên quan đến nội dung tại điểm đ, e khoản 4 Điều 1 dự thảo theo hướng thuận tiện, đơn giản thủ tục cho người dân.

4. Về xử lý chuyển tiếp: nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tư pháp liên quan đến nội dung tại điểm b, khoản 1 Điều 2 dự thảo để bảo đảm tính công bằng của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: TNMT, TC, TP;
- UBND các Thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KTTH, PL, CN, TH; Cục KSTT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).
Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

 

 

                                                                    

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực