CÔng văn 5717/UBND-ĐT Hà Nội 2019 thực hiện Nghị quyết hoàn thiện quy hoạch đất đai tại đô thị

Thuộc tính văn bản
Công văn 5717/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5717/UBND-ĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 25/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------

Số: 5717/UBND-ĐT

V/v Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn

thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng

đất đai tại đô thị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

 

 

 

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

                                                - Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ cho các đơn vị:

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị, chủ trì phối hợp với các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết nêu trên của Chính phủ, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 05/01/20207.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: TNMT, XD;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- VP UBND TP: CVP, Các PCVP, ĐT, TKBT, TH, KT, ĐTqn;

- Lưu: VT.

(10088)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hùng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực