Công văn 11607/VPCP-CN 2019 giải quyết vướng mắc khi sử dụng quỹ đất để thanh toán Dự án BT

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

------------------

Số: 11607/VPCP-CN

V/v Giải quyết vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán
Dự án BT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

                  - Bộ Tài chính;

                                                      - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

                                                      - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Về báo cáo của Bộ Tài chính (văn bản số 14000/BTC-QLCS ngày 18 tháng 11 năm 2019) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8689/BKHĐT-QLĐT ngày 20 tháng 11 năm 2019) về việc giải quyết vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ chế thanh toán dự án BT tại dự thảo Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (dự thảo Luật PPP) trong quá trình tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 (Quốc hội Khóa XIV), hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

2. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đất đai... bảo đảm đồng bộ với dự thảo Luật PPP về cơ chế, phương thức thanh toán dự án BT và cơ chế đấu giá, sử dụng tài sản công là đất đai để thanh toán hợp đồng BT.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

                                                           

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- Các Bộ: KH&ĐT, TN&MT, TP, XD;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ CổngTTĐT;

các Vụ: KTTH, TKBT, PL, NN, V.I, TH;

- Lưu: VT, CN (2). Ha

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực