Công văn 10669/VPCP-NN 2019 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Bắc Ninh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-----------------

Số: 10669/VPCP-NN

V/v Chuyển mục đích sử dụng
đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh

Bắc Ninh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5712/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 11 năm 2019 và số 5823/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07 tháng 11 năm 2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định sự phù hợp của việc sử dụng đất trồng lúa để thanh toán cho hợp đồng BT với quy định của pháp luật đất đai, pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công và các pháp luật khác có liên quan. Trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 30 tháng 11 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;

- Lưu: VT, NN (3) Thuy

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực