Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 948 văn bản: Đất đai-Nhà ở
921

Thông tư 08/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015

Ban hành: 29/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
922

Nghị quyết 112/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng

Ban hành: 27/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2015
923

Thông tư 207/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản

Ban hành: 26/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2015
924

Luật Nhà ở của Quốc hội, số 65/2014/QH13

Ban hành: 25/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
925

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ban hành: 30/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2014
926

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, hệ thống thông tin đất đai

Ban hành: 30/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2014
927

Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất

Ban hành: 15/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2014
928

Thông tư 26/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Ban hành: 26/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2013
929

Thông tư 17/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2009
930

Thông tư 06/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Ban hành: 02/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
931

Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Ban hành: 25/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2007
932

Thông tư 41/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 161/2005/QĐ-TTg ngày 30/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế nhà đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài

Ban hành: 12/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
933

Thông tư 29/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 04/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
934

Thông tư 23/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Ban hành: 24/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
935

Nghị định 13/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 24/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
936

Thông tư 117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 07/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
937

Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 03/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
938

Nghị định 164/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án

Ban hành: 14/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
939

Quyết định 78/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 07/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2004
940

Quyết định 53/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Khu công nghệ cao

Ban hành: 05/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2004
Vui lòng đợi