Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 950 văn bản: Đất đai-Nhà ở
921

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Ban hành: 04/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
922

Thông tư 09/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Ban hành: 23/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2015
923

Thông tư 07/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp

Ban hành: 26/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2015
924

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2015
925

Thông tư 42/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ban hành: 29/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2014
926

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ban hành: 02/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2014
927

Nghị quyết 14/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Nam Định

Ban hành: 27/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
928

Nghị quyết 13/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Nam

Ban hành: 27/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
929

Nghị quyết 15/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hải Dương

Ban hành: 27/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
930

Quyết định 05/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà

Ban hành: 08/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2006
931

Quyết định 60/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Ban hành: 30/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2006
932

Quyết định 146/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Ban hành: 15/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2005
933

Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

Ban hành: 02/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
934

Thông tư 29/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

Ban hành: 01/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2005
935

Chỉ thị 28/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai năm 2005

Ban hành: 15/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
936

Thông tư 70/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư dự án bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La

Ban hành: 14/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
937

Quyết định 264/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh

Ban hành: 16/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
938

Quyết định về việc thực hiện thí điểm cải cách thủ tục giao đất, cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất theo cơ chế "một cửa" tại thị xã Đông Hà và huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 12/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
939

Nghị định 90-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Ban hành: 17/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
940

Nghị định 88-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất đô thị

Ban hành: 17/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
Vui lòng đợi