Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 948 văn bản: Đất đai-Nhà ở
901

Thông tư 48/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Ban hành: 16/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2012
902

Quyết định 2127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 30/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2011
903

Nghị quyết 17/2011/QH13 của Quốc hội về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia

Ban hành: 22/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2011
904

Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Ban hành: 18/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2011
905

Thông tư 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Ban hành: 11/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2011
906

Nghị định 123/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Ban hành: 27/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2007
907

Quyết định 29/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Ban hành: 14/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
908

Thông tư 70/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 02/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
909

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Ban hành: 13/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
910

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Ban hành: 13/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2006
911

Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 29/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2006
912

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai

Ban hành: 12/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
913

Thông tư liên tịch 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN của Tổng cục Địa chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nưóc ngoài tại tổ chức tín dụng

Ban hành: 21/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
914

Nghị định 04/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

Ban hành: 11/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
915

Quyết định 140/1999/QĐ-BNN-ĐCĐC của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về nội dung, tiêu chí định canh định cư

Ban hành: 14/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
916

Nghị định về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1998 của UBTVQH về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991

Ban hành: 19/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
917

Thông tư 346/1998/TT-TCĐC của Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ban hành: 16/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
918

Thông tư 12-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 70-TC/TCT ngày 18-8-1994 về việc thực hiện các khoản thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động cho thuê nhà

Ban hành: 11/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
919

Chỉ thị 346-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện các Nghị định của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị và mua bán và kinh doanh nhà ở

Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
920

Nghị định 60-CP của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
Vui lòng đợi