Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 172 văn bản: Dân sự
161

Quyết định 139/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trong Tòa án nhân dân

Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2016
162

Bộ luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 92/2015/QH13

Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
163

Thông tư 08/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Ban hành: 26/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2015
164

Thông tư 01/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Ban hành: 03/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2013
165

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

Ban hành: 18/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2012
166

Thông tư 93/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 29/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2011
167

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự của Quốc hội, số 65/2011/QH12

Ban hành: 29/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2011
168

Luật Trọng tài thương mại của Quốc hội, số 54/2010/QH12

Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2010
169

Nghị định 16/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ban hành: 03/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2010
170

Luật Dân quân tự vệ của Quốc hội, số 43/2009/QH12

Ban hành: 23/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2009
171

Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Ban hành: 06/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2009
172

Quyết định 52/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020

Ban hành: 09/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
Vui lòng đợi