Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 271 văn bản: Dân sự
161

Thông tư 202/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Ban hành: 09/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2016
162

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

Ban hành: 19/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2017
163

Nghị định 58/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Ban hành: 01/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2016
164

Lệnh 22/2015/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự

Ban hành: 08/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
165

Nghị định 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Ban hành: 10/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2014
166

Thông tư 08/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư 22/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

Ban hành: 26/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2014
167

Nghị định 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Ban hành: 24/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2013
168

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

Ban hành: 20/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2013
169

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

Ban hành: 03/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2013
170

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định về "Chứng minh và chứng cứ" của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

Ban hành: 03/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2013
171

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển

Ban hành: 30/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2012
172

Nghị định 02/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu bay; thủ tục xử lý tàu bay bị bỏ

Ban hành: 11/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2012
173

Thông tư liên tịch 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao về việc hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

Ban hành: 11/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2011
174

Thông tư 46/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001

Ban hành: 30/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2011
175

Thông tư 05/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Ban hành: 16/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2011
176

Thông tư 23/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Ban hành: 06/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2010
177

Nghị định 111/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Ban hành: 23/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2010
178

Nghị định 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Ban hành: 04/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2010
179

Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ban hành: 19/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
180

Thông tư 161/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản

Ban hành: 12/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
Vui lòng đợi