Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 173 văn bản: Dân sự
61

Quyết định 276/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự

Ban hành: 25/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2016
62

Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự

Ban hành: 05/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2016
63

Nghị quyết 103/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự

Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2015
64

Bộ luật Dân sự của Quốc hội, số 91/2015/QH13

Ban hành: 24/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
65

Quyết định 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Ban hành: 02/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2015
66

Quyết định 3416/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020

Ban hành: 22/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2014
67

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 64/2014/QH13

Ban hành: 25/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
68

Quyết định 61/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp

Ban hành: 30/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2014
69

Thông tư liên tịch 265/2013/TTLT-BQP-BCA của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội

Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2014
70

Nghị định 128/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

Ban hành: 15/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2013
71

Lệnh 08/2013/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Hòa giải cơ sở

Ban hành: 28/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2013
72

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết 60/2011/QH12 ngày 29/03/2011 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

Ban hành: 03/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2013
73

Nghị định 50/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 70/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

Ban hành: 11/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2012
74

Nghị định 110/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động thuê, mua tàu bay, động cơ phụ tùng vật tư và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy bay, động cơ, phụ tùng vật tư tàu bay

Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2011
75

Thông tư 22/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính về thi hành án dân sự

Ban hành: 02/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2011
76

Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Ban hành: 20/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2011
77

Thông tư liên tịch 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp

Ban hành: 15/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2011
78

Thông tư 09/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Ban hành: 28/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2011
79

Nghị định 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Ban hành: 21/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2011
80

Bộ luật Dân sự

Ban hành: 28/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
Vui lòng đợi