Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 173 văn bản: Dân sự
41

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
42

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
43

Thông tư 01/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự Tải về
Ban hành: 01/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2016
44

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTP-BQP của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 19/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2015
45

Thông tư 121/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chế độ báo cáo công tác của ngành thi hành án dân sự trong Quân đội

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 03/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2016
46

Quyết định 1808/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/07/1946-19/07/2016)

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2015
47

Quyết định 55/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 15/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2015
48

Quyết định 3326/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi dưỡng Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự Tải về
Ban hành: 15/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2014
49

Quyết định 3037/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai, đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý công văn đi/đến cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 12/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2014
50

Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự Tải về
Ban hành: 23/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2014
51

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành Điều 32a của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 06/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2014
52

Quyết định 2863/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự Tải về
Ban hành: 19/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2013
53

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ Luật tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng Dân sự

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2013
54

Quyết định 2153/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cơ quan Tư pháp và Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2013
55

Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định quản lý, sử dụng mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong Quân đội

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2013
56

Quyết định 255/2013/QĐ-VKSTC-V10 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 19/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
57

Thông tư 12/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông; Dân sự Tải về
Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2011
58

Thông tư 10/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2010
59

Quyết định 226/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành “Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương”

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2010
60

Nghị định 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
Vui lòng đợi