Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 172 văn bản: Dân sự
41

Thông tư 249/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Ban hành: 11/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2016
42

Thông tư 200/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Ban hành: 09/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2016
43

Thông tư 203/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 09/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2016
44

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

Ban hành: 01/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
45

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

Ban hành: 19/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
46

Quyết định 243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự

Ban hành: 05/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2016
47

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTP-BQP của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Ban hành: 19/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2015
48

Quyết định 1808/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/07/1946-19/07/2016)

Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2015
49

Quyết định 55/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Ban hành: 15/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2015
50

Quyết định 3326/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi dưỡng Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 15/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2014
51

Quyết định 813/QĐ-TCTHADS của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy định tạm thời về tiêu chí xác định việc Thi hành án dân sự trọng điểm

Ban hành: 01/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
52

Quyết định 3037/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai, đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý công văn đi/đến cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 12/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2014
53

Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Ban hành: 23/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2014
54

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành Điều 32a của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự

Ban hành: 06/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2014
55

Quyết định 2863/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Ban hành: 19/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2013
56

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ Luật tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng Dân sự

Ban hành: 15/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2013
57

Quyết định 2153/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Cơ quan Tư pháp và Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

Ban hành: 27/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2013
58

Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định quản lý, sử dụng mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong Quân đội

Ban hành: 24/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2013
59

Quyết định 255/2013/QĐ-VKSTC-V10 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự

Ban hành: 19/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
60

Thông tư 12/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2011
Vui lòng đợi