Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 173 văn bản: Dân sự
21

Thông tư 43/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho hoạt động nghiệp vụ thi hành án, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Ban hành: 20/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2018
22

Quyết định 213/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự

Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
23

Quyết định 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế giai đoạn 2018-2021

Ban hành: 11/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
24

Quyết định 27/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự

Ban hành: 05/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
25

Chỉ thị 07/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Ban hành: 23/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2017
26

Nghị định 127/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2017
27

Quyết định 364/QĐ-VKSTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự

Ban hành: 02/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
28

Quyết định 836/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự tính đến hết ngày 30/06/2017

Ban hành: 12/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2017
29

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

Ban hành: 05/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
30

Thông tư 02/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Ban hành: 23/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2017
31

Thông tư 50/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và Phòng Thi hành án cấp quân khu

Ban hành: 08/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2017
32

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự

Ban hành: 06/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2017
33

Thông tư 01/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự

Ban hành: 23/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2017
34

Nghị định 05/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

Ban hành: 16/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2017
35

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự

Ban hành: 13/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2017
36

Quyết định 810/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2016
37

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

Ban hành: 01/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2016
38

Quyết định 243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự

Ban hành: 05/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2016
39

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTP-BQP của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Ban hành: 19/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2015
40

Quyết định 813/QĐ-TCTHADS của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy định tạm thời về tiêu chí xác định việc Thi hành án dân sự trọng điểm

Ban hành: 01/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
Vui lòng đợi