Quyết định 974/QĐ-UBDT 2019 phân công nhiệm vụ Tổ soạn thảo Chương trình CTDT/16-20

ỦY BAN DÂN TỘC

------------------

Số: 974/QĐ-UBDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ thành viên Tổ soạn thảo Thuyết minh giai đoạn 2 (2021- 2025) của Chương trình CTDT/16-20

-------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-UBDT ngày 20/11/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thuyết minh giai đoạn 2 (2021-2025) của Chương trình CTDT/16-20;

Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-UBDT ngày 13/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ban hành Kế hoạch xây dựng Thuyết minh giai đoạn 2 (2021-2025) của Chương trình CTDT/16-20;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Chánh Văn phòng Chương trình CTDT/16-20,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ soạn thảo xây dựng Thuyết minh giai đoạn 2 (2021-2025) của Chương trình CTDT/16-20 (Có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Chánh Văn phòng Chương trình CTDT/16-20, các Thành viên Tổ soạn thảo và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);

- Cổng TTĐT UBDT;

- Lưu: VT, Vụ TH (3), VPCT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Lê Sơn Hải

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Các thành viên Tổ soạn thảo xây dựng thuyết minh giai đoạn 2 (2021-2025) của Chương trình CTDT/16-20

(Ban hành kèm theo Quyết định số 974/QĐ-UBDT, ngày 20 tháng 12 năm 2019 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

I. ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN TỔ SOẠN THẢO

 1. Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Tổ trưởng

- Chỉ đạo điêu hành chung mọi hoạt động của Tổ soạn thảo; phân công, chỉ đạo các thành viên trong Tổ thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Trực tiếp báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình về các kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ soạn thảo;

- Chủ trì hoặc ủy quyền cho thành viên Tổ soạn thảo chủ trì: các cuộc họp, hội thảo của Tổ soạn thảo; các cuộc làm việc với Lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình.

2. Ông Nguyễn Cao Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Tổ phó thường trực

- Giúp Tổ trưởng điều phối, kết nối các hoạt động của các Thành viên trong tổ và các Chuyên gia tham gia Tổ soạn thảo;

- Tham mưu cho Tổ trưởng xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ của Tổ soạn thảo và đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện;

- Tham mưu cho Tổ trưởng làm việc với Lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình;

- Chủ trì tổng hợp, đề xuất mục tiêu, nội dung nghiên cứu khoa học và dự kiến sản phẩm của Chương trình;

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, hoàn thiện bản thuyết minh chương trình, báo cáo Tổ trưởng Tổ soạn thảo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổ trưởng.

3. Ông Trần Trung, Q Giám đốc Học viện Dân tộc, Tổ phó

- Chủ trì xây dựng: Tính cấp thiết và cơ sở pháp lý của Chương trình; Tổng quan các nghiên cứu có liên quan;

- Tham gia phối hợp đề xuất mục tiêu, nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến đào tạo bồi duỡng và các nội dung công việc khác có liên quan;

- Tham mưu cho Tổ trưởng tổ chức các cuộc họp, hội thảo của Tổ soạn thảo phục vụ xây dựng thuyết minh của Chương trình;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổ trưởng.

4. Ông Nguyễn Mạnh Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên

- Tham gia phối hợp trong đề xuất mục tiêu, nội dung nghiên cứu khoa học và các nội dung công việc khác có liên quan;

- Tham gia trong đề xuất kế hoạch tài chính của Chương trình;

- Tham mưu cho Tổ trưởng tổ chức các cuộc họp, hội thảo của Tổ soạn thảo phục vụ xây dựng thuyết minh của Chương trình;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổ trưởng.

5. Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Thành viên

- Tham gia phối hợp trong đề xuất mục tiêu, nội dung nghiên cứu khoa học về các vấn đề công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các nội dung công việc khác có liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổ trưởng.

6. Ông Phan Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách dân tộc, Học viện Dân tộc, Thành viên

- Tham gia xây dựng: Tính cấp thiết và cơ sở pháp lý của Chương trình; Tổng quan các nghiên cứu có liên quan;

- Tham gia phối hợp trong đề xuất mục tiêu, nội dung nghiên cứu khoa học về các vấn đề công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các nội dung công việc khác có liên quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổ trưởng.

7. Ông Nguyễn Văn Huân, Chánh Văn phòng Chương trình CTDT/16-20, Thành viên

- Chủ trì: xây dựng dự toán kinh phí và nội dung về tổ chức quản lý Chương trình;

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý có liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình;

- Bảo đảm kinh phí cũng như công tác hành chính, hậu cần phục vụ các hoạt động trong quá trình xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổ trưởng.

II. ĐỐI VỚI CÁC CHUYÊN GIA THAM GIA TỔ SOẠN THẢO

1. Ông Phan Văn Hùng: Chuyên gia tư vấn tổng thể về xây dựng Thuyết minh Chương trình; tham gia các cuộc họp, hội thảo của Tổ soạn thảo phục vụ xây dựng thuyết minh của Chương trình;

2. Ông Hoàng Xuân Lương: Chuyên gia tư vấn về xác định các nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc; quốc phòng an ninh vùng DTTS&MN... trong Thuyết minh Chương trình; tham gia các cuộc họp, hội thảo của Tổ soạn thảo phục vụ xây dựng thuyết minh của Chương trình;

3. Ông Nguyễn Lâm Thành: Chuyên gia tư vấn về xác định các nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc; chính sách pháp luật về dân tộc, công tác dân tộc... trong Thuyết minh Chương trình; tham gia các cuộc họp, hội thảo của Tổ soạn thảo phục vụ xây dựng thuyết minh của Chương trình;

4. Ông Đặng Nguyên Anh: Chuyên gia tư vấn về xác định các nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến các vấn đề xã hội vùng DTTS&MN trong Thuyết minh Chương trình; tham gia các cuộc họp, hội thảo của Tổ soạn thảo phục vụ xây dựng thuyết minh của Chương trình;

5. Ông Nguyễn Thế Hùng: Chuyên gia tư vấn về xác định các nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến phát triển nông lâm nghiệp, sinh kế của đồng bào các DTTS; chuyển giao KH&CN phát triển vùng DTTS&MN... trong Thuyết minh Chương trình; tham gia các cuộc họp, hội thảo của Tổ soạn thảo phục vụ xây dựng thuyết minh của Chương trình;

6. Ông Phạm Quang Hoan: Chuyên gia tư vấn về xác định các nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc... trong Thuyết minh Chương trình; tham gia các cuộc họp, hội thảo của Tổ soạn thảo phục vụ xây dựng thuyết minh của Chương trình;

7. Ông Đặng Kim Sơn: Chuyên gia tư vấn về xác định các nội dung nghiên cứu khoa học liên quan đến phát triển nông lâm nghiệp, sinh kế của đồng bào các DTTS; chuyển giao KH&CN phát triển vùng DTTS&MN; các chính sách phát triển vùng DTTS&MN... trong Thuyết minh Chương trình; tham gia các cuộc họp, hội thảo của Tổ soạn thảo phục vụ xây dựng thuyết minh của Chương trình;

8. Bà Nguyễn Kim Anh: Chuyên gia tư vấn tổng thể về xây dựng Thuyết minh Chương trình; hoàn thiện các hồ sơ liên quan của Chương trình để họp hội đồng tư vấn và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham gia các cuộc họp, hội thảo của Tổ soạn thảo phục vụ xây dựng thuyết minh của Chương trình.

 

--------------------------------

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực