Quyết định 84/QÐ-BVHTTDL 2020 chức năng, nhiệm vụ Trường Cán bộ quản lý văn hóa

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

Số: 84/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

-----------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch (sau đây gọi tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành văn hóa, thể thao và du lịch; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực; cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực theo quy định của pháp luật.

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm về xây dựng và phát triển Trường phù hợp với yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Về đào tạo, bồi dưỡng

a) Điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và đề xuất phương thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đặc thù của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

b) Phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, hàng năm thuộc nguồn ngân sách nhà nước trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

c) Tổ chức biên soạn tài liệu các chương trình được cấp có thẩm quyền giao tổ chức bồi dưỡng.

d) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng: Lý luận chính trị; kiến thức pháp luật; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương; kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm; kiến thức và kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế; tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

đ) Tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được giao thực hiện.

e) Quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được giao hoặc được ủy quyền cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

3. Về nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

a) Tổ chức nghiên cứu khoa học về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

b) Chủ trì hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu và phát triển nhân lực lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện hợp tác quốc tế về xây dựng, phát triển chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tế, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước và quản lý chuyên ngành; trao đổi chuyên gia và các hoạt động khác phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và phát triển nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; liên kết tổ chức các hoạt động dịch vụ về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định pháp luật.

5. Thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, giảng viên, người lao động, người học thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

7. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao, ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trường

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

2. Các phòng chức năng

a) Phòng Hành chính, Tổng hợp;

b) Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng;

c) Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

3. Các khoa và tổ chức trực thuộc

a) Khoa Lý luận cơ bản và quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

b) Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch;

c) Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và liên kết đào tạo, bồi dưỡng;

d) Trung tâm Thông tin, Thư viện.

Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, khoa, tổ chức trực thuộc; bố trí, sắp xếp viên chức theo cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ và người lao động cho các phòng, khoa, tổ chức trực thuộc; xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 4016/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Bộ Nội vụ;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Đảng ủy Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, Hồ sơ nội vụ, 100.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực