Quyết định 470/QĐ-BTP thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TƯ PHÁP
________

Số: 470/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp

_____________
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Văn bản số 79-CV/TW ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí Thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng ban;

2. Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Phó Trưởng ban;

4. Đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên;

5. Đồng chí Lê Thu Anh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thành viên;

6. Đồng chí Trần Quang Huy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Luật Hà Nội, Thành viên;

7. Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Thành viên;

8. Đồng chí Trần Thu Hường, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thành viên;

9. Đồng chí Quách Văn Dương, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, Thành viên;

10. Đồng chí Trương Thế Côn, Phó Giám đốc Học viện tư pháp, Thành viên;

11. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Đăng kí quốc gia giao dịch bảo đảm, Thành viên;

12. Đồng chí Phạm Văn Lâm, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thành viên;

13. Đồng chí Tạ Thành Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thành viên;

14. Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Nội chính, Báo Pháp luật Việt Nam, Thành viên;

15. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự, Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh tại Bộ Tư pháp theo chỉ đạo chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia.

2. Chỉ đạo xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch Covid-19 tại Bộ Tư pháp và trực tiếp chỉ đạo xử lý các công việc phát sinh do dịch Covid-19 gây ra.

3. Chỉ đạo công tác truyền thông của Bộ về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh gây ra; thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch tại Bộ Tư pháp và các ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động của Bộ Tư pháp để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp.

4. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ.

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo

1. Văn phòng Bộ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

2. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ và kết luận của Ban Chỉ đạo; xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch Covid-19 tại Bộ Tư pháp; cập nhật kịp thời các chỉ đạo của cấp trên và thông tin của các cơ quan liên quan; tổng hợp tình hình diễn biến dịch bệnh và các ảnh hưởng đến hoạt động của Bộ để thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

Kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính về sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó TTgTTCP Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, VP (TT).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Thành Long

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực