Quyết định 359/QĐ-TTg 2020 thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức SEA Games 31

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-----------------

Số: 359/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần th 11 năm 2021 tại Việt Nam

--------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch y ban Olympic Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo.

3. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

4. Ông Lê Khánh Hải, Th trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

6. Ông Nguyn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quôc phòng.

7. Ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an.

8. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

9. Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

10. Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

11. Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

12. Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

13. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

14. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

15 . Ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

16. Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

17. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

18. Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

19. Ông Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

20. Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11; đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Quyết định cụ thể quy mô, thời giản, địa điểm tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 (ngoài thành phố Hà Nội là địa điểm tổ chức chính)

3. Quyết định thành lập Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 ở trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban.

4. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan, Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 triển khai tổ chức các đại hội theo đúng quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á và quy định pháp luật của Việt Nam.

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động của Ban Chỉ đạo và quá trình chuẩn bị tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Th tướng Chính phủ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; chủ trì hoàn thiện, phê duyệt Đồ án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo; chủ trì xây dựng, báo cáo Ban Chỉ đạo kế hoạch tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo phân công.

5. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí từ kinh phí chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tưng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Ủy ban Olympic Việt Nam;

- Hiệp hi Paralympic Việt Nam;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TCCV, PL, QHĐP, QHQT;

-Lưu: VT, KGVX (2b)

 

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực