Nghị quyết 846/NQ-UBTVQH14 2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

----------------

Số: 846/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

­------------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 540/TTr-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 926/TTr-BCTĐB ngày 17 tháng 12 năm 2019,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Chu Lê Chinh, kể từ ngày 09/12/2019.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu và ông Chu Lê Chinh theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Ban Công tác đại biểu;

- Bộ Nội vụ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu;

- Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu;

- Lưu HC, CTĐB.

- E-pas: 107802.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Tòng Thị Phóng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực