Nghị quyết 845/NQ-UBTVQH14 2019 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

-------------

Số: 845/NQ-UBTVQH14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

-----------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước tại Tờ trình số 296/TTr-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 925/TTr-BCTĐB ngày 17 tháng 12 năm 2019,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Trần Tuệ Hiền, kể từ ngày 09/12/2019.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước và bà Trần Tuệ Hiền theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Ban Công tác đại biểu;

- Bộ Nội vụ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước;

- Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước;

- Lưu HC, CTĐB.

- E-pas: 107799

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực