Nghị quyết 843/NQ-UBTVQH14 2019 phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

-------------

Số: 843/NQ-UBTVQH14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm và cho thôi làm thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV

-----------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Công văn số 11073-CV/VPTW ngày 28/11/2019 của Văn phòng Trung ương về việc đồng ý đồng chí Nguyễn Đức Kiên thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV để bổ nhiệm giữ chức Tổ trưởng chuyên trách Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1800/QĐ-TTg ngày 12/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tại Công văn số 1744/UBKT14 ngày 11/12/2019 và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 945/TTr-BCTĐB ngày 24/12/2019,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Đức Kiên thôi làm thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV.

Điều 2. Các ông: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu và ông Nguyễn Đức Kiên theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thủ tướng Chính phủ;

- HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội;

- Ban TCTW;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ban Công tác đại biểu;

- Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng;

- Lưu: HC, CTĐB;

- e-Pas: 107592

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực