Nghị quyết 840/NQ-UBTVQH14 2019 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

-------------

Số: 840/NQ-UBTVQH14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

-----------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 22/TTr-TTHĐ ngày 06 tháng 12 năm 2019 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 915/TTr-BCTĐB ngày 12 tháng 12 năm 2019,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Bùi Mai Hoa kể từ ngày 05/12/2019.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình và bà Bùi Mai Hoa theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Ban Công tác đại biểu;

- Bộ Nội vụ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình;

- Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình;

- Lưu HC, CTĐB.

- E-pas: 106323

TM. ỦY BAN THƯỞNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Tòng Thị Phóng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực