Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 6.978 văn bản: Cơ cấu tổ chức
61

Quyết định 168/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Đảng-Đoàn thể

Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
62

Quyết định 55/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc giao Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020 cho Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
63

Quyết định 218/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2020
64

Quyết định 154/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
65

Quyết định 167/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Bộ

Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
66

Quyết định 98/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1799/QĐ-BTC ngày 11/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 565/QĐ-BTC ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Ban hành: 21/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2020
67

Quyết định 94/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

Ban hành: 20/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2020
68

Quyết định 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ban hành: 17/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2020
69

Quyết định 33/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020

Ban hành: 16/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2020
70

Quyết định 105/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" , "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 - năm 2020

Ban hành: 16/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2020
71

Quyết định 30/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Ủy ban

Ban hành: 15/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2020
72

Quyết định 44/QĐ-BCĐDTTS của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

Ban hành: 14/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2020
73

Quyết định 14/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Hợp tác Quốc tế

Ban hành: 10/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2020
74

Quyết định 84/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Ban hành: 09/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
75

Quyết định 41/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

Ban hành: 09/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2020
76

Quyết định 88/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 09/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2020
77

Quyết định 43/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 09/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
78

Nghị định 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Ban hành: 08/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2020
79

Nghị quyết 854/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 08/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
80

Nghị quyết 853/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 08/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
Vui lòng đợi