Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 6.984 văn bản: Cơ cấu tổ chức
6961

Quyết định 31/QĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ban hành: 23/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2014
6962

Quyết định 1395/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Ban hành: 13/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2013
6963

Thông tư 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Ban hành: 31/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
6964

Quyết định 1867/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ban hành: 24/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2011
6965

Quyết định 2500/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư

Ban hành: 24/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2009
6966

Quyết định 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014

Ban hành: 23/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2009
6967

Quyết định 171/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
6968

Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội

Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2008
6969

Quyết định 23/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2008
6970

Quyết định 19/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2008
6971

Quyết định 17/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2008
6972

Quyết định 16/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2008
6973

Quyết định 28/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2008
6974

Quyết định 30/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2004/QĐ-BNN ngày 28/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 03/2005/QĐ-BTS ngày 31/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thuỷ sản

Ban hành: 28/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2008
6975

Quyết định 1365/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

Ban hành: 10/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2007
6976

Quyết định 19/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành “Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài”

Ban hành: 18/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2007
6977

Quyết định 1046/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phân công người đứng đầu một số tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập

Ban hành: 09/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
6978

Quyết định 61/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ một số tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 09/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
6979

Quyết định 77/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Ban hành: 13/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
6980

Thông tư liên tịch 11/2004/TTLT-BNN-BNV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban hành: 02/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
Vui lòng đợi