Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 9.400 văn bản: Cơ cấu tổ chức
6881

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2017
6882

Quyết định 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đối với Trung tướng Trần Văn Vệ

Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2017
6883

Quyết định 509/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành: 17/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2017
6884

Quyết định 2270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 14/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2017
6885

Quyết định 2267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 14/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2017
6886

Quyết định 2228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm Thành phố Hà Nội

Ban hành: 12/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2017
6887

Quyết định 437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1673/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Ban hành: 07/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2017
6888

Quyết định 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mi-an-ma

Ban hành: 05/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2017
6889

Quyết định 421/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Ban hành: 05/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2017
6890

Quyết định 2080/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2017
6891

Quyết định 2093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2025

Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2017
6892

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 28/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2017
6893

Công văn 2804/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Ban hành: 24/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2017
6894

Quyết định 365/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ban hành: 24/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2017
6895

Quyết định 928/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật

Ban hành: 24/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2017
6896

Quyết định 585/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020

Ban hành: 10/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2017
6897

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2017
6898

Quyết định 1561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Giám sát thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố năm 2016

Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2017
6899

Quyết định 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 03/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2017
6900

Quyết định 1860/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 11/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2017
Vui lòng đợi