Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 6.978 văn bản: Cơ cấu tổ chức
41

Quyết định 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 12/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
42

Quyết định 241/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
43

Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1527/QĐ-TTg ngày 01/8/2016 về việc phân công công tác Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
44

Quyết định 435/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
45

Quyết định 67/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Văn phòng Điều phối Chương trình 135

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2020
46

Nghị quyết 891/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
47

Quyết định 80/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra về việc thành lập các tiểu ban chống dịch

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2020
48

Quyết định 216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2020
49

Quyết định 211/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Nhà xuất bản Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
50

Quyết định 139/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
51

Quyết định 203/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2020
52

Quyết định 207/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2020
53

Quyết định 206/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
54

Quyết định 124/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
55

Quyết định 201/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
56

Quyết định 64/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương I

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2020
57

Quyết định 63/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2020
58

Quyết định 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2020
59

Quyết định 172/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 30/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
60

Quyết định 170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2020
Vui lòng đợi