Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 6.971 văn bản: Cơ cấu tổ chức
41

Quyết định 216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2020
42

Quyết định 211/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Nhà xuất bản Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
43

Quyết định 139/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
44

Quyết định 203/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2020
45

Quyết định 207/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2020
46

Quyết định 206/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
47

Quyết định 124/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
48

Quyết định 201/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
49

Quyết định 64/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương I

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2020
50

Quyết định 63/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2020
51

Quyết định 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2020
52

Quyết định 172/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 30/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
53

Quyết định 170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2020
54

Quyết định 168/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Đảng-Đoàn thể

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
55

Quyết định 55/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc giao Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020 cho Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
56

Quyết định 218/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2020
57

Quyết định 154/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
58

Quyết định 167/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
59

Quyết định 98/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1799/QĐ-BTC ngày 11/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Quyết định 565/QĐ-BTC ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 21/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2020
60

Quyết định 94/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2020
Vui lòng đợi