Văn bản Luật Chứng khoán

Có tất cả 286 văn bản: Chứng khoán
01

Quyết định 803/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 28/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2018
02

Quyết định 1205/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

Ban hành: 27/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
03

Nghị quyết 104/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
04

Thông tư 29/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Ban hành: 12/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2017
05

Thông tư 334/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
06

Thông tư 40/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
07

Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

Ban hành: 26/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
08

Quyết định 48/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 08/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2015
09

Quyết định 578/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 04/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2014
10

Thông tư 67/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 21/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2014
11

Quyết định 2882/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ban hành: 22/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2013
12

Quyết định 2867/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 21/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
13

Quyết định 543/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy trình thẩm định hồ sơ và quản lý đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Ban hành: 05/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2014
14

Quyết định 1836/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 05/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2013
15

Quyết định 1828/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
16

Quyết định 1738/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 25/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
17

Thông tư 162/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán

Ban hành: 20/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
18

Quyết định 86/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án xây dựng thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ chuyên biệt

Ban hành: 15/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2008
19

Quyết định 244/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ban hành: 20/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
20

Quyết định 172/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc các tổ chức tín dụng thành lập Công ty chứng khoán và tham gia niêm yết chứng khoán

Ban hành: 19/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
Vui lòng đợi