Quyết định 128/QĐ-TTg 2020 hỗ trợ gạo cho tỉnh Bình Định và Quảng Bình cứu đói dịp Tết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 128/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tình Bình Định và Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 33/LĐTBXH-BTXH ngày 06 tháng 01 năm 2020, Bộ Tài chính tại các văn bản số: 93/BTC-NSNN ngày 03 tháng 01 năm 2020, số 94/BTC-NSNN ngày 03 tháng 01 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 2.302,875 tấn gạo (hai nghìn ba trăm linh hai tấn tám trăm bảy mươi lăm kilogam) từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cụ thể:

- Tỉnh Bình Định: 1.500 tấn gạo.

- Tỉnh Quảng Bình: 802,875 tấn gạo.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định và Quảng Bình tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định và Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTg CP, PTTg Vương Đình Huệ;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;

- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực