Công văn 3887/VPCP-KGVX kiến nghị bổ sung đối tượng hưởng hỗ trợ do dịch Covid-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_____________

Số: 3887/VPCP-KGVX

V/v: Kiến nghị bổ sung đối tượng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ Tài chính.

 

Về đề nghị của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại vãn bản số 1542-CV/HNDTW ngày 11 tháng 5 năm 2020 bổ sung đối tượng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu chuyển Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin chuyển văn bản nêu trên để các Bộ thực hiện (bản chụp văn bản kèm theo)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng (để b/c);

- Trung ương Hội Nông dân VN;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;

- Lun: VT, KGVX(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực