Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 977 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Quyết định 3858/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Y tế

Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2019
02

Quyết định 1066/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020

Ban hành: 22/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2019
03

Quyết định 2049/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường

Ban hành: 07/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
04

Quyết định 520/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2019 thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn"

Ban hành: 05/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2019
05

Quyết định 633/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Ban hành: 19/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2019
06

Quyết định 01/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân

Ban hành: 02/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
07

Thông tư 18/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2017/TT-BTP ngày 23/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2019
08

Quyết định 2356/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/08/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 18/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
09

Quyết định 2653/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 11/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2018
10

Quyết định 3649/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2018
11

Quyết định 2866/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/08/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 23/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2018
12

Nghị quyết 590/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ban hành: 27/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2018
13

Quyết định 70/QĐ-TXNK của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức Cục Thuế xuất nhập khẩu trong thực thi công vụ

Ban hành: 12/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2018
14

Quyết định 1411/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Yêu cầu năng lực lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 04/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
15

Chỉ thị 412/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 06/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
16

Quyết định 65/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Ban hành: 12/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
17

Quyết định 2605/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
18

Quyết định 851/QĐ-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các Tòa án nhân dân

Ban hành: 13/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
19

Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
20

Quyết định 3000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 148/QĐ-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 24/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2018
Vui lòng đợi