Tăng giảm font chữ:

Các mẫu tờ trình thường dùng và hướng dẫn cách điền

Tờ trình là một loại văn bản được dùng nhiều trong cơ quan Nhà nước. Mẫu tờ trình thường có bố cục đơn giản, tuy nhiên vẫn phải tuần thủ một số yêu cầu nhất định.
 

 

Tờ trình là gì?

Tờ trình là một văn bản được sử dụng trong nội bộ của cơ quan, doanh nghiệp, nhưng chủ yếu sử dụng trong cơ quan Nhà nước.

Tờ trình có thể hiểu là 01 văn bản dùng để trình bày, đề xuất với cấp trên một sự việc, đề xuất phê chuẩn một chủ trương, một giải pháp… để xin kết luận, chỉ đạo của cấp trên.

Viết tờ trình không phải việc khó nhưng yêu cầu người viết phải trình bày đủ các nội dung cần có như: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tờ trình, nội dung mẫu tờ trình, lý do viết tờ trình.

Ngoài ra, cần có các phương pháp kiến nghị đến cấp trên nhằm xin được xét duyệt một chính sách hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện một việc hay dự án nào đó.

Tờ trình phải có chữ ký và cam kết của người trình bày.

Nội dung tờ trình thường có bố cục gồm 3 phần:

Phần 1: Phần mở đầu nêu rõ lý do cần phải làm tờ trình;

Phần 2: Đưa ra các ý kiến đề xuất.

Phần 3: Kiến nghị cấp trên cho phép, hỗ trợ các điều kiện để thực hiện đề xuất. 

Mẫu tờ trình thường dùng hiện nay


https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/03/mau-to-trinh_0303183213.doc

TÊN CƠ QUAN
---------

Số:...../TTr

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

............, ngày.....tháng....năm.....

 
 

TỜ TRÌNH
Về ..............................

                                     Kính gửi: ……………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

 

 
 

Khi viết tờ trình, người viết cần lưu ý một số điểm sau:

- Tờ trình phải có bố cục trình bày hợp lý, rõ rang, dễ nhìn;

- Ngôn ngữ, văn phong thống nhất, dễ hiểu;

- Thông tin chính xác, thuyết phục, có những phân tích, lập luận logic làm nổi bật đề xuất; các luận cứ phải lựa chọn điển hình từ các tài liệu có độ tin cậy cao;

- Có thể trình bày kèm những tài liệu tham khảo để tăng độ tin tưởng và thuyết phục cho vấn đề cần trình bày.

Tham khảo cách điền mẫu tờ trình xin kinh phí


https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/03/mau-to-trinh-mua-sam_0303183213.doc

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .........

Trường…………………..

Số……../………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

............, ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNH

Về việc xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

Kính gửi

- Phòng Giáo dục và Đào tạo……….

- Phòng Tài chính………..

- Chủ tịch UBND huyện……….

Căn cứ quyết định số ...../QĐ-PGD&ĐT ngày.....tháng.....năm....... của trưởng phòng Phòng GD&ĐT .................................. về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm ........

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường ...........................................

Do nhu cầu cấp thiết cần phải mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy năm học ........-..........

Trường .................................. kính trình đến Phòng giáo dục và đào tạo huyện ........................, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ..................... xin chủ trương sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục năm ...................... thực hiện mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể như sau:

- 10 bộ máy vi tính x 9.000.000đ/bộ = 90.000.000

- Tổng cộng: 90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của Phòng giáo dục và đào tạo huyện ..........................., Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ............

 

HIỆU TRƯỞNG

>> Mẫu Giấy cam kết

Tình Nguyễn
Tình NguyễnTình Nguyễn
Chia sẻ:
Từ khóa: Biểu mẫu

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!