Tăng giảm font chữ:

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa và các quy định liên quan 2020

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa được lập trong quá trình giao hàng nhằm xác nhận số lượng, thời gian giao nhận hàng hóa có theo thỏa thuận hay không.

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa đơn giản
 

CÔNG TY.................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..

…… ngày….., tháng…… năm….

   BIÊN BẢN GIAO NHẬN

  • Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ...................................................
  • Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm …. tại ………...…………., chúng tôi gồm:
BÊN A (Bên nhận hàng):…………………

Địa chỉ:……………………………..............

Điện thoại:…………………………….........

Đại diện Ông/bà:……………………………

Chức vụ:…………………………….............

BÊN B (Bên giaohàng):…………………..

Địa chỉ:…………………………….............

Điện thoại:……………………………........

Đại diện: Ông/bà  …………………………

Chức vụ: …………………………………..
Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách/ chủng loại

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

             ĐẠI DIÊN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

              (Bên nhận hàng)                                                                    (Bên giao hàng)

 

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa và các quy định liên quan
Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa và các quy định liên quan (Ảnh minh họa)
 

Biên bản giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xuất kho


https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/03/24/bien-ban-giao-nhan-hang-hoa-phieu-xuat-kho_2403162237.doc

Đơn vị:...................

 

Bộ phận:................

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN KIÊM PHIẾU XUẤT KHO

 

Ngày.....tháng.....năm ......

Nợ .........................

 

         Số: ...................................

Có .........................

 

- Họ và tên người nhận hàng: ........................... Địa chỉ (bộ phận)...............................

- Lý do xuất kho: ..........................................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ................................Địa điểm ...............................................

 

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):.....................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:........................................................................................

 

 

                                            ....ngày .... tháng ....năm...

Người lập phiếu

Người nhận hàng

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)


Những nội dung chính trong Biên bản giao nhận hàng hóa

- Góc bên trái của Biên bản giao nhận hàng hóa luôn ghi rõ tên đơn vị, công ty lập Biên bản;

- Khi lập Biên bản giao nhận hàng hóa bắt buộc phải ghi chính xác họ tên người nhận hàng, đơn vị, bộ phận người đó đang công tác.

Đồng thời, ngày, tháng, năm nhận hàng cũng được điền chuẩn tránh phát sinh tranh chấp về thời gian giao hàng sau này.

- Nội dung Biên bản giao nhận hàng hóa có thể có hoặc không lý do dẫn đến việc giao nhận hàng hóa;

- Ngoài số lượng hàng hóa được giao nhận, cần ghi thêm đơn giá và tổng giá trị đơn hàng xuất kho;

- Biên bản giao nhận hàng hóa nên được lập thành ít nhất 02 bản, bên giao và bên nhận mỗi bên giữ 01 bản.

>> Mẫu Biên bản bàn giao tài sản kèm hướng dẫn chi tiết

Tình Nguyễn

Tình NguyễnTình Nguyễn
Chia sẻ:
Từ khóa: Biểu mẫu

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây