Công văn 4881/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đính chính Công văn 4533/BHXH-CSXH ngày 14/11/2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------
Số: 4881/BHXH-CSXH
V/v: Đính chính văn bản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 
 

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
 
Do sơ suất trong khâu đánh máy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin đính chính cụm từ sai sót trong Công văn số 4533/BHXH-CSXH ngày 14/11/2013 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
Tiết c, Điểm 2.1, Khoản 2:
Trang 2 dòng thứ nhất và dòng thứ 2 từ trên xuống của Công văn số 4533/BHXH-CSXH viết là: "…thời gian giữ chức danh chuyên trách ở cấp xã trong thời gian thực hiện thí điểm…"
Nay xin sửa lại là "…thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã…"./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, CSXH (2b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 
 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực