Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 584 văn bản: Bảo hiểm
01

Thông tư 29/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

Ban hành: 12/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2019
02

Thông tư 102/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2019
03

Quyết định 1356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2018
04

Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ

Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2018
05

Quyết định 228/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
06

Quyết định 34/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018

Ban hành: 03/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
07

Quyết định 6061/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 5)

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
08

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội quản lý

Ban hành: 04/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
09

Nghị định 72/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 13/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2017
10

Quyết định 2192/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Ban hành: 31/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2017
11

Quyết định 2126/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Ban hành: 26/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2017
12

Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Ban hành: 26/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2016
13

Quyết định 2188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV

Ban hành: 15/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2016
14

Quyết định 3465/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

Ban hành: 08/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
15

Quyết định 1500/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế cấp cho quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

Ban hành: 14/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2015
16

Thông tư 130/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 115/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

Ban hành: 25/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
17

Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Ban hành: 24/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2014
18

Nghị định 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Ban hành: 27/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2010
19

Nghị định 115/1997/NĐ-CP của Chính Phủ về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ban hành: 17/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
20

Thông tư liên tịch 35/TT-LB của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về bảo hiểm toàn diện đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 25/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
Vui lòng đợi