Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 571 văn bản: Bảo hiểm
01

Thông tư 102/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2019
02

Quyết định 1356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2018
03

Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ

Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2018
04

Quyết định 228/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
05

Quyết định 34/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018

Ban hành: 03/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
06

Quyết định 6061/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 5)

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
07

Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội quản lý

Ban hành: 04/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
08

Nghị định 72/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 13/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2017
09

Quyết định 2192/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Ban hành: 31/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2017
10

Quyết định 2126/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Ban hành: 26/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2017
11

Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Ban hành: 26/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2016
12

Quyết định 2188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV

Ban hành: 15/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2016
13

Quyết định 1101/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phiên bản 2.0

Ban hành: 02/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2016
14

Quyết định 3757/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành được quy định tại Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 15/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2016
15

Quyết định 3465/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

Ban hành: 08/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
16

Quyết định 917/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 2.0

Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2016
17

Quyết định 784/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2016
18

Thông tư 14/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Ban hành: 12/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2016
19

Quyết định 1234/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Ban hành: 19/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2016
20

Quyết định 904/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 04/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
Vui lòng đợi