Tài chính-Ngân hàng
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 16/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Hết hiệu lực từ ngày 19/02/2020) Thông tư 33/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Thông tư 21/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định doanh thu dịch vụ viễn thông (Hết hiệu lực từ ngày 01/04/2020) Thông tư 21/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông
Thông tư 01/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 21/2013/TT-BTTTT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh thu dịch vụ viễn thông (Hết hiệu lực từ ngày 01/04/2020) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 16/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 12/02/2020) Thông tư 29/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Thông tư 19/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 14/02/2020) Thông tư 32/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Quyết định 60/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 20/02/2020) Quyết định 38/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 38/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/02/2020) Thông tư 29/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Thông tư 03/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/02/2020) Như trên
Thông tư 14/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 14/02/2020) Thông tư 32/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Thông tư 08/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 14/02/2020) Như trên
Thông tư 34/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Hết hiệu lực một phần từ ngày 19/02/2020) Thông tư 33/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Đất đai-Nhà ở
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 96/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2019 (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019 (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 20/02/2020) Nghị định 06/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Xuất nhập khẩu
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 1917/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Quyết định 2638/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
Quyết định 1459/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 1577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011 - 2020" (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 31/12/2019) Quyết định 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án "Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011-2020"
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 2770/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2020) Quyết định 2571/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
Khoa học-Công nghệ
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 10/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)” (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Thông tư 14/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)"
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Như trên
Thông tư 04/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất (Hết hiệu lực từ ngày 25/01/2020) Thông tư 17/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 13/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2020) Thông tư 14/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)"
Hành chính
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 90/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu (Hết hiệu lực từ ngày 20/02/2020) Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước
Quyết định 10/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu nợ thóc dự trữ quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định quy định về mã số đối tượng nộp thuế (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 137/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý lương thực dự trữ quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định về việc sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 178/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 197/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoá chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định về một số chính sách ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 3, mục II Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 162/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hưởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án trồng rừng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 198/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 223/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 103/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 132/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng thương mại (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định về cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú yên vay vốn của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 172/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản ghi phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 201/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 41/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 19/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá đến năm 2005 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 197/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 19/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dụng và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 70/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm chuyển Công ty Hợp tác kinh tế sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 81/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 106/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 110/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch "dự trữ lưu thông thuốc quốc gia phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân" (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 112/2005/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010" (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 161/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước, thuế tài nguyên, thuế nhà, đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 234/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 271/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thông tin cơ sở đến năm 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 142/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 154/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩmgiai đoạn 2006 - 2015" (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 171/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 227/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 26/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 43/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020" (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 102/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến năm 2010 thực hiện Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học” (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 166/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia Dự án "Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên" (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 183/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 02/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 25/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 26/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 27/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 72/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 103/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 115/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy đinh về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 143/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 153/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 58/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối vơi doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 43/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 77/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 15/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 42/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 48/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 43/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 55/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 15-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường lực lượng dự trữ Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 150-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý dự trữ quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 375-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 25/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác Y, Dược học cổ truyền (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 25/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 43/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 20/2006/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Công an nhân dân (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 24/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Quốc phòng (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 06/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 01/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 20/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thị trường chứng khoán (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 11/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đặc xá (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 2750/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định 1994/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 1162/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 991/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 629/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 627/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 4246/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 4597/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 1333/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 1044/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bản quyền tác giả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 2594/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 1917/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Quyết định 2638/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
Quyết định 1459/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Như trên
Quyết định 1697/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0) (Hết hiệu lực từ ngày 20/02/2020) Quyết định 22/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thống tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
Quyết định 2741/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định 3562/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 3869/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 4005/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 4117/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 4143/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định ​4057/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Thông tư 33/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
Quyết định 4441/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2020) Quyết định 4756/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định 2770/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2020) Quyết định 2571/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
Giao thông
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 28/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải (Hết hiệu lực từ ngày 14/02/2020) Thông tư 51/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải
Thông tư 08/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (Hết hiệu lực từ ngày 14/02/2020) Như trên
Quyết định 953/2000/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành cước vận chuyển, xếp dỡ hàng siêu trường, siêu trọng (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Thông tư 52/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
Quyết định 53/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 14/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 18/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ Giao thông Vận tải về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 28/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt" ban hành kèm theo Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005, "Điều lệ đường ngang" ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30/03/2006, "Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt" ban hành kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày 06/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 13/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 55/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông và Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông" ban hành kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/08/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông và Vận tải (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 62/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định việc cấp giấy phép cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 06/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 19/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu xe ô tô (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 10/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 37/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt đô thị (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 07/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 20/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về quản lý tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 37/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 54/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 77/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 68/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải ban hành kèm theo Nghị định 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 84/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2012/TT-BGTVT ngày 08/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 14/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 70/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải (Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 3065/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Khung giá dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không và dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay (Hết hiệu lực từ ngày 15/03/2020) Thông tư 53/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam
Quyết định 4224/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 15/03/2020) Như trên
Quyết định 1522/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 4224/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2016 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 15/03/2020) Như trên
Quyết định 2345/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 15/03/2020) Như trên
Quyết định 4405/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý (Hết hiệu lực từ ngày 15/03/2020) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 29/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Thông tư 52/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
Thông tư 88/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên
Thông tư 41/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2020) Như trên
Quyết định 4213/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay đi, đến và dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/03/2020) Thông tư 53/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam
Văn bản được đính chính Văn bản đính chính
Thông tư 43/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam (Được đính chính từ ngày 01/08/2020) Quyết định 2321/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính Thông tư 43/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
Thương mại-Quảng cáo
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 16/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 12/02/2020) Thông tư 29/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 38/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/02/2020) Thông tư 29/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Thông tư 03/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 12/02/2020) Như trên
Tư pháp-Hộ tịch
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Nghị định 12-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Nghị định 05/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Nghị định 183-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 81/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự, nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức; lực lượng vũ trang; cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định sửa đổi Điều 21 Nghị định số 05 ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 20/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 21/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định về sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 28/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 90/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 91/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 93/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 144/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 22/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân các cấp (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán độc lập (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 116/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao là người tàn tật (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 161/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 206/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 207/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 94/2005/NĐ-CP của Chính phủ về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 125/2005/NĐ-CP về việc quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 06/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 92/2006/NĐ-CP của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 05/2007/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 81/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 04/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 43/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 91/2008/NĐ-CP của Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 62/2011/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 65/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 204/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị định 74/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2011/NĐ-CP ngày 29/07/2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 64B/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị quyết 06/2004/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Nghị quyết 15/2005/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 10/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu nợ thóc dự trữ quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định quy định về mã số đối tượng nộp thuế (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 137/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý lương thực dự trữ quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định về việc sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 178/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 197/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoá chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định về một số chính sách ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 3, mục II Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 162/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hưởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án trồng rừng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 198/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 223/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 103/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 132/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng thương mại (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định về cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú yên vay vốn của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 172/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản ghi phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 201/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 41/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 19/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá đến năm 2005 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 197/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 19/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dụng và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 - 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 70/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm chuyển Công ty Hợp tác kinh tế sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 81/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 106/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 110/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch "dự trữ lưu thông thuốc quốc gia phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân" (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 112/2005/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010" (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 161/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước, thuế tài nguyên, thuế nhà, đất, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 234/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 271/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thông tin cơ sở đến năm 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 142/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 154/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩmgiai đoạn 2006 - 2015" (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 171/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 227/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 26/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 43/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020" (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 102/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến năm 2010 thực hiện Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học” (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 166/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia Dự án "Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên" (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 183/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 02/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 25/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 26/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 27/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 72/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 103/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 115/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy đinh về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 143/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 153/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 58/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối vơi doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 43/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 77/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 15/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 42/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 48/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 43/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 55/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Quyết định 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 15-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường lực lượng dự trữ Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 150-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý dự trữ quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 375-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 25/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác Y, Dược học cổ truyền (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 25/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 43/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 20/2006/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Công an nhân dân (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 24/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Quốc phòng (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 06/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 01/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 20/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thị trường chứng khoán (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Chỉ thị 11/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đặc xá (Hết hiệu lực từ ngày 03/01/2020) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Nghị định 79/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/03/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 03/01/2020) Nghị định 05/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Nghị định 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Hết hiệu lực một phần từ ngày 03/01/2020) Như trên
Tài nguyên-Môi trường
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 11/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công và thẩm định các dự án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản (Hết hiệu lực từ ngày 18/12/2020) Thông tư 26/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
Thông tư 66/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản (Hết hiệu lực từ ngày 18/12/2020) Như trên
Thông tư 29/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường (Hết hiệu lực từ ngày 18/02/2020) Thông tư 27/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 17/2005/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 2000 và 1: 5000 bằng công nghệ ảnh số (Hết hiệu lực một phần từ ngày 23/01/2020) Thông tư 19/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000
Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 90/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu (Hết hiệu lực từ ngày 20/02/2020) Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Quyết định 586/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020 (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 09/12/2019) Quyết định 4712/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2019-2020
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 4441/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2020) Quyết định 4756/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nghị định 31/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Hết hiệu lực một phần từ ngày 18/02/2020) Nghị định 04/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (Hết hiệu lực một phần từ ngày 18/02/2020) Như trên
Văn bản được đính chính Văn bản đính chính
Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi (Được đính chính từ ngày 02/01/2020) Quyết định 06/QĐ-BNN-CN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đính chính Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi
Thông tin-Truyền thông
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2011/BTTTT Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2020) Thông tư 20/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông"
Thông tư 21/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định doanh thu dịch vụ viễn thông (Hết hiệu lực từ ngày 01/04/2020) Thông tư 21/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông
Thông tư 01/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 21/2013/TT-BTTTT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh thu dịch vụ viễn thông (Hết hiệu lực từ ngày 01/04/2020) Như trên
Quyết định 1697/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0) (Hết hiệu lực từ ngày 20/02/2020) Quyết định 22/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thống tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 10/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/07/2020) Thông tư 20/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông"
Thông tư 57/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020 (Hết hiệu lực một phần từ ngày 06/01/2020) Thông tư 83/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020
Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 2750/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Quyết định 4874/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định 1994/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 1162/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 991/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 629/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 627/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 4246/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 4597/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 1333/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 1044/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bản quyền tác giả thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 2594/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 2741/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 3562/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 3869/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 4005/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 4117/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định 4143/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Quyết định ​4057/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 20/01/2020) Như trên
Văn bản của Ủy ban nhân dân
Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2020) Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2020) Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và chính sách hỗ trợ, chế độ đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo quy định tại Thông tư 124/2018/TT-BTC
Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân Thành phố (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2020) Như trên
Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung Thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề Thành phố Hà Nội; Chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần từ ngày 04/12/2019) Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề Thành phố Hà Nội

Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn triển khai dịch vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:

- Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật

- Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.

- Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.

- Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.