Quyết định 660/QĐ-UBDT 2017 trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 660/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY (PCCC)
--------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2001 và có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2001; Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy có hiệu lực ngày 01/7/2014;
Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy;
Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Quy định trách nhiệm về công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban như sau:
Việc phòng cháy chữa cháy (PCCC) là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Ủy ban, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban và pháp luật về công tác PCCC, đảm bảo an toàn và thực hiện tốt nhiệm vụ an toàn cháy nổ trong Ủy ban Dân tộc.
Điều 2. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch, những quy định về công tác PCCC của cơ quan và đơn vị chuyên môn, Cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị có trách nhiệm thực hiện tốt, đảm bảo an toàn cho tài sản và người trong cơ quan Ủy ban Ủy ban Dân tộc.
Điều 3. Thành tích trong hoạt động PCCC của các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban là một trong những tiêu chí để xét khen thưởng hàng năm.
Điều 4. Đội trưởng Đội PCCC cơ sở Ủy ban có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình hoạt động về công tác PCCC, định kỳ, hằng kỳ báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm và cơ quan quản lý công tác PCCC thành phố Hà Nội
Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đội PCCC cơ sở và công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/cáo);
- Thứ trưởng, PCN UBDT (để biết);
- Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 - Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội;
- Cổng Thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, QTBV (03).
KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực