Quyết định 117/QĐ-UBDT năm 2018 phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia hoạt động phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và chống tái trồng cây có chứa chất ma túy

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UỶ BAN DÂN TỘC
-------

Số: 117/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, HIV/AIDS, MẠI DÂM VÀ CHỐNG TÁI TRỒNG CÂY CÓ CHỨA CHẤT MA TÚY NĂM 2018

-------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-UBDT, ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT, ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-UBDT, ngày 07/3/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình Mục tiêu Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, phòng chống tội phạm và ma túy năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia hoạt động phòng, chng ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và chống tái trồng cây có chứa chất ma túy năm 2018 của Ủy ban Dân tộc (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Vụ Tuyên truyền là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp với các Vụ, đơn vị tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (KGVX) (b/c);
- Bộ Công an (phối hợp);
- Bộ Y T
ế (phối hợp);
- B
LĐTB&XH (phi hợp);
- Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
- Thành viên BCĐ;
- Website UBDT;
- Lưu VT, Vụ TT (05), KHTC, KTTV (05).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, HIV/AIDS, MẠI DÂM VÀ CHỐNG TÁI TRỒNG CÂY CÓ CHỨA CHẤT MA TÚY NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 117/QĐ-UBDT, ngày 12/03/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu stích cực thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật và các Chương trình, hoạt động về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và chống trồng cây có chứa chất ma túy; chủ động ngăn ngừa các tệ nạn về ma túy, góp Phần làm giảm số lượng người nghiện ma túy và tệ nạn ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao nhận thức và tinh thần chủ động phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Gắn việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề truyền thông có giá trị kinh tế đnâng cao đời sống của đng bào ở các địa phương với hoạt động phòng chống ma túy, HIV/AIDS và chống trồng cây có cha chất ma túy.

Phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra hoạt động phòng chống ma túy, HIV/AIDS và trồng cây có chứa chất ma túy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổng hợp tình hình, báo cáo, phản ánh, kiến nghị kịp thời về hoạt động phòng chống ma túy, HIV/AIDS ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí thực hiện Chương trình khi được phân bổ.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

Đthực hiện Mục đích, yêu cầu công tác phòng, chng ma túy, HIV/AIDS và mại dâm ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hoạt động của Ủy ban Dân tộc tập trung vào các nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo:

- Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động, cung cấp thông tin tới các đơn vị, cơ quan công tác dân tộc các địa phương thực hiện công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm năm 2018.

- Nắm tình hình, kiểm tra và tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2018 với Ban Chỉ đạo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Công tác tuyên truyền:

2.1. Tăng cường thông tin về hoạt động phòng chống ma túy, HIV/AIDS ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên các báo, tạp chí, trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc; các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ,

2.2. Tổ chức 05 Lớp tập huấn:

Ban Tổ chức gồm Ủy ban Dân tộc: 3 người, Ban Dân tộc tỉnh: 3 người và giảng viên.

a. Nội dung tập huấn: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và chống tái trồng cây có chứa chất ma túy gắn với chủ trương, chính sách, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

b. Thời gian tổ chức lớp: 02 ngày/lớp

c. Địa điểm:

- Phía Bắc: 02 lớp, dự kiến tổ chức trong quý III, IV.

- Miền Trung và Đông Nam Bộ: 02 lớp, dự kiến tổ chức trong quý II, III

- Khu vực Tây Nguyên: 01 lớp, dự kiến tổ chức trong quý II, III.

d. Số lượng: dự kiến từ 70 - 100 đại biểu (trong đó có từ 50-90 đại biểu là người không hưởng lương, tùy theo Điều kiện của từng địa phương).

e. Thành Phần:

- Người không hưởng lương tại địa phương gồm: người có uy tín; già làng; trưởng các thôn, bản, buôn, ấp...

- Cán bộ làm công tác dân tộc, tuyên truyền ở Ban Dân tộc tỉnh; một số sở, ban, ngành của tỉnh; Phòng Dân tộc một số huyện; cán bộ xã/thôn bản.

3. Công tác kiểm tra:

a. Nội dung kiểm tra: Tổ chức kiểm tra về hoạt động phòng, chng ma túy, HIV/AIDS và chống trồng cây chứa chất ma túy; tham gia các đợt kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia.

b. Hình thức kiểm tra: Mỗi tỉnh làm việc với 1 huyện, 1 xã và Ban Dân tộc tỉnh.

c. Thời gian: Lồng ghép với Chương trình tổ chức tập huấn và các nhiệm vụ công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Vụ Tuyên truyền.

4. Công tác phối hợp:

a. Nội dung phối hợp: Tổ chức lớp tập huấn “Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phòng, chng ma túy, chống tái trong cây có chứa chất ma túy”.

b. Địa điểm, thời gian: mi lớp 03 ngày tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Lai Châu và một số tỉnh khác (theo Chương trình của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an).

5. Công tác báo cáo:

Đôn đốc các đơn vị, cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện báo cáo 6 tháng và 1 năm hoạt động phòng chống ma túy với Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc.

Tổng hợp tình hình và báo cáo hoạt động phòng chống ma túy, HIV/AIDS năm 2018 của Ủy ban Dân tộc với Ủy ban Quốc gia.

III. KINH PHÍ:

Tổng kinh phí: 700 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn dự toán ngân sách được Bộ Tài chính cấp năm 2018 cho Ủy ban Dân tộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Vụ Tuyên truyền có trách nhiệm giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động phòng chống ma túy với Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền và các đơn vị liên quan thẩm định dự toán kinh phí trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

3. Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí theo quy định. Bố trí phương tiện cho cán bộ đi công tác.

4. Thành viên Ban Chỉ đạo, các Vụ, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống ma túy, HIV/AIDS năm 2018 theo kế hoạch được phê duyệt; tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả hoạt động phòng chống ma túy định kỳ 6 tháng và cả năm gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc (Vụ Tuyên truyền) đtổng hợp chung./.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực