Văn bản Luật An ninh trật tự

Có tất cả 581 văn bản: An ninh trật tự
41

Quyết định 1636/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ

Ban hành: 26/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2017
42

Chỉ thị 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

Ban hành: 24/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
43

Thông tư 42/2017/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ban hành: 20/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
44

Quyết định 3200/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định ban hành kèm theo Quyết định 3927/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định về trang bị, quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ của ngành Hải quan

Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2017
45

Quyết định 1067/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 19/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2017
46

Nghị định 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 18/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2017
47

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

Ban hành: 04/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
48

Lệnh 09/2017/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Cảnh vệ

Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2017
49

Luật Cảnh vệ của Quốc hội, số 13/2017/QH14

Ban hành: 20/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
50

Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

Ban hành: 05/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2017
51

Chỉ thị 03/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện

Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
52

Thông tư 55/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
53

Quyết định 157/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam"

Ban hành: 07/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2017
54

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

Ban hành: 07/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2017
55

Quyết định 966/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế khen thưởng đột xuất các lĩnh vực công tác của Tổng cục Hải quan và thưởng tiền hỗ trợ cho tập thể, cá nhân lập được thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực Hải quan

Ban hành: 20/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2017
56

Quyết định 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW ngày 15/07/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020

Ban hành: 14/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2017
57

Quyết định 12/QĐ-BCĐ138/CP của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ

Ban hành: 18/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2017
58

Quyết định 4295/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố

Ban hành: 12/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2019
59

Chỉ thị 14/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Ban hành: 28/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2016
60

Chỉ thị 4407/CT-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc cấm chuyên chở điện thoại Samsung Galaxy Note 7

Ban hành: 17/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2016
Vui lòng đợi