Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 494 văn bản: An ninh quốc gia
01

Thông tư 21/2019/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ban hành: 18/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
02

Nghị định 50/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội

Ban hành: 07/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2019
03

Quyết định 683/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 04/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2019
04

Quyết định 1920/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố thủ tục hành chính biên phòng điện tử mới ban hành về lĩnh vực quản lý biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Ban hành: 15/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2019
05

Thông tư 02/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Ban hành: 07/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2019
06

Nghị quyết 161/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng kỳ cuối (2016-2020)

Ban hành: 31/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2019
07

Quyết định 1637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng

Ban hành: 27/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2018
08

Quyết định 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
09

Lệnh 06/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật An ninh mạng

Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2018
10

Nghị định 90/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2018
11

Thông tư 85/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng

Ban hành: 23/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2018
12

Thông tư 99/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác giám sát và đánh giá đầu tư trong Bộ Quốc phòng

Ban hành: 27/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2017
13

Thông tư 127/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe cẩu ghế dù sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 11:2016/BQP)

Ban hành: 30/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
14

Thông tư 78/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng

Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2016
15

Thông tư liên tịch 187/2014/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính, Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 09/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2014
16

Quyết định 2270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 28-KL/TW ngày 14/08/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020

Ban hành: 21/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2013
17

Nghị định 169/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Ban hành: 12/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2013
18

Thông tư 03/2008/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 150/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính phủ về huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai

Ban hành: 09/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2008
19

Nghị định 47/CP của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ban hành: 12/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
20

Quyết định 431/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý đầu tư và xây dựng đối với quốc phòng, an ninh

Ban hành: 07/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
Vui lòng đợi